Επαναστατική Διακήρυξη…..


..Για τα δίκαια του ανθρώπου και του πολίτη   Αρθρον 1. Ο σκοπός όπού απ’ αρχής κόσμου οι άνθρωποι εσυμμαζώχθησαν από τα δάση την πρώτην φοράν, δια να κατοικήσουν όλοι μαζί, κτίζοντες χώρας και πόλεις, είναι δια να συμβοηθώνται και να ζώσιν ευτυχισμένοι, και όχι να συναντιτρώγωνται ή να ρουφά το αίμα τους ένας. Τότε …

Read more »